Od 1.1.2024 pediater NEVYDÁVA Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na zotavovacie podujatie.

Pod zotavovacím podujatím sa rozumie akékoľvek podujatie, kde deti trávia – spia – viac ako 4 noci. 

Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a aj ďalšie skutočnosti potvrdzuje rodič svojim podpisom a nesmie byť staršie ako jeden deň pred nástupom na zotavovacie podujatie.

Link na celé znenie Vyhlášky č. 526/2007 Z.z.:

www.zakonypreludi.sk/zz/2007-526

Vzor vyhlásenia zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa je uvedený vo Vyhláške č. 526/2007 Z.z. v Prílohe č. 1.

Rodič vyplní a podpíše toto vyhlásenie najneskôr 1 deň pred nástupom dieťaťa na zotavovacie podujatie a pri nástupe na zotavovacie podujatie ho odovzdá zodpovednej osobe.

Vzor vyhlásenia je taktiež v prílohe tohto príspevku.